MIKROSyS consulting services
Zpět MIKROSyS Homepage > Management úspěchu

MANAGEMENT ÚSPĚCHU

Management (organizování a řízení) má svá pravidla, jejichž správná aplikace vede k cíli. Tím cílem je úspěch. Úspěch vyjádřený v zisku, spokojenosti zákazníků, zájmu trhu, pozitivním hodnocením odborné veřejnosti a zájmem investorů. ISO normy, kterým jsou věnovány jiné sekce této internetové prezentace, přináší tu výhodu, že jsou-li správně uplatněny, zajistí komplexní přístup ke všem nezbytným oblastem managementu. Systém bude úspěšný. To však neznamená, že bez ISO norem to nejde.

 

Management zaměřený na výsledek je určen:

 • Pro firmy, které chtějí dále zvyšovat svoji úspěšnost a hledají nové impulsy
 • Pro firmy, které řeší dílčí problémy s managementem
 • Pro firmy, které nechtějí investovat do nákladných certifikací, jsou však zapojeny do výrobních a dodavatelských řetězců, které po nich vyžadují postupy obvyklé v systémech podle ISO norem
 • Pro firmy pracující v segmentu automotive a nebo pro velké světové firmy
 • Pro začínající firmy, které nebudují svůj management na pokusech a náhodách
 • Pro firmy, které potřebují dobudovat management akceptující zákonné požadavky na podnikání

 

Jak nejlépe začít?

Předně nás kontaktujte ...Kontaktní centrum ……neprodleně se s Vámi spojíme a ujasníme si Vaše potřeby.

Ideálním začátkem je provedení jednodenního auditu managementu Vaší firmy. Získáme společnou představu o současném stavu a možnostech, kterými disponujete, na jejichž základech budeme schopni zpracovat reálný plán dalších činností . Získáte zároveň nestranný, ničím nezatíženy a objektivní pohled na Vaši firmu. Výstupem auditu je zpráva o zjištěních a návrhy možných variant dalšího postupu. 

 

V čem Vám budeme prospěšní?

 

Úspěch a výkonnost musí být plánována

 • Zpracování podnikatelské vize, Podnikatelského záměru, SWOTT analýzy
 • Zavedení systému řízení rizik – risk management
 • Implementace zákonných norem a požadavků technických norem do procesů firmy
 • Vybudování systému plánování výsledků, cílů, ukazatelů - controllingový systém
 • Návrh systému řízení vztahů se zákazníky a uplatnění požadavků zákazníků do procesů firmy – management orientovaný na zákazníka
 • Navržení systému vnitřní kontroly – controllingový systém, systém Benchmarkingu
 • Navržení systému řízení pravomocí a odpovědností pracovníků a základních pravidel provozu firmy
 • Návrh a standardizace firemních produktů, řízení životního cyklu výrobků
 • Návrh a standardizace výrobních a prodejních procesů a naplánování metod jejich produktivity- procesní řízení
 • Návrh systému způsobilosti pracovníků a řízení růstu jejich schopností

 

Implementace a využití navržených standardů

 • Zaškolení pracovníků a jejich koučink při osvojení zavedených procesních standardů
 • Zpracování a využívání dokumentace, návodek a pracovních instrukcí pracovníky
 • Využití informačních systémů podporujících produktivitu práce, kontrolní mechanismy a získávání objektivních dat
 • Řízení prodejních a distribučních procesů, cest a jejich výkonnosti
 • Řízení nákupu a vztahů s dodavateli
 • Vzdělávání pracovníků, koučink zaměřený na produktivitu práce a dosahování plánovaných výsledků
 • Řízení kvality výroby a služeb jako nástroj spokojenosti zákazníků a snižování výrobních nákladů
 • Systém logistiky vstupů, skladových zásob a distribučních kanálů s cílem minimalizovat ztráty a potřebu finančních prostředků

 

K výsledkům se musíme propracovat přes pravidelnou a trvalou kontrolu

 • Zavedení účinného systému kontroly vstupů
 • Zavedení mezioperačních a výstupních kontrol
 • Systém spořivého a účinného měření – metrologie
 • Pravidelná hodnocení plánů, prezentace výsledků a opatření k zvýšení výkonnosti - controllingové výstupy
 • Hodnocení spokojenosti zákazníků
 • Interní sebehodnocení

 

Úspěšný systém managementu se musí trvale vyvíjet

 • Řešení problémů, reklamací a stížností tak, aby se již neopakovaly – systémové řešení kořenových příčin
 • Výroční hodnocení výkonů a úspěchů jako podklad pro nové kolo plánování
 • Inovace produktů
 • Zajištění vnějších zdrojů, výhodných aliancí a kooperací
 • Projekty snižování provozních a výrobních nákladů - reeingineering procesů
 • Projekty trvalého zvyšování produktivity práce

 

Neakreditované certifikáty

Projekty mohou být završeny neakreditovanými certifikáty pro odbornou veřejnost a zákazníky. Jedná se o certifikát, který zákazníkům nebo partnerům prokazuje, že firma aplikovala požadavky vybrané  normy, řídí se jimi a prověřuje jejich účinnost. Neakreditované certifikáty nenahrazují certifikáty vystavené akreditovanou certifikační společností a mají pouze omezený okruh použití. Na druhé straně významně šetří firemní prostředky. Neakreditovaný certifikát může být dočasným řešením a mezikrokem. Více informací v sekci Neakreditované certifikáty

 
Společnost
  
Jméno a příjmení
  
Telefon
  
Email
  
Požadavek

Opiště kód obrázku: